Green Town Charter / Cairt an Bhaile Ghlais

As of January 2023, RMSAR are delighted to announce that the Community Foundation Ireland has donated €10,000 to assist the development of a biodiversity action plan for both the Moy estuary and the Ballina to Killala greenway. This grant will help to ensure that we protect our river and its’ habitats, while helping to progress the greenway and everything that it will bring to our community and local economy. We are grateful to Cllr. Mark Duffy for including us as a participant and contributory stakeholder in the greenway project.

Ó Eanáir 2023, tá ríméad ar RMSAR a fhógairt go bhfuil €10,000 tugtha ag Fondúireacht Pobail Éireann chun cabhrú le plean gníomhaíochta bithéagsúlachta a fhorbairt d’inbhear na Muaidhe agus d’fhéarbhealach Bhéal an Átha go Cill Ala. Cabhróidh an deontas seo lena chinntiú go gcosnóimid ár n-abhainn agus a gnáthóga, agus cuidiú ag an am céanna an féarbhealach a chur chun cinn agus gach a thabharfaidh sé dár bpobal agus dár ngeilleagar áitiúil. Táimid buíoch den Clr. Mark Duffy as sinn a áireamh mar rannpháirtí agus mar gheallsealbhóir ranníocach sa tionscadal glasbhealaí.