Cuardach agus Tarrtháil na Muaidhe Béal an Átha

Welcome

Welcome to the River Moy Search and Rescue Ballina website.  This service was formed in The Moy Club at Dillon Terrace, Ballina, Co. Mayo on Thursday May 5th 2011.  It now has its home at the Old Quay School in Ballina.

Fáilte chuig suíomh láithreán gréasáin Cuardaigh agus Tarrthála Bhéal an Átha na Muaidhe. Bunaíodh an tseirbhís seo i gClub na Muaidhe ag Ardán Dillon, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo ar an Déardaoin 5 Bealtaine 2011.  Tá a baile anois i Scoil na Seanchéibhe i mBéal an Átha.

Charity CHY 19910

Although the title states that it is a search and rescue organisation, it is a search and recovery organisation. The organisation consists of a group of volunteers who will help in a search for somebody who may have been tragically lost to water. The principal objective is to perform search and recovery work on the river Moy in Ballina and its secondary object is to combat the problem of marine litter and to improve the marine environment. The third object is to promote all of the skills that we use in searches as sports and all our members regularly participate in recreational sport together, particularly diving and kayaking. Most of our diving is done in nearby Kilcummin.

Cé go ndeir an teideal gur eagraíocht chuardaigh agus tarrthála í, is eagraíocht chuardaigh agus aisghabhála í. Tá an eagraíocht comhdhéanta de ghrúpa oibrithe deonacha a chuideoidh le cuardach do dhuine a d’fhéadfadh a bheith caillte go tragóideach san uisce. Is é an príomhchuspóir ná obair chuardaigh agus aisghabhála a dhéanamh ar an Muaidh i mBéal an Átha agus is é an cuspóir tánaisteach atá aige ná fadhb an bhruscair mhara a chomhrac agus an comhshaol muirí a fheabhsú. Is é an tríú cuspóir ná na scileanna go léir a úsáidimid i gcuardach mar spóirt a chur chun cinn agus glacann ár mbaill go léir páirt go rialta i spórt caithimh aimsire le chéile, go háirithe tumadóireacht agus cadhcáil. Déantar an chuid is mó dár tumadóireacht i gCill Chuimín in aice láimhe.

 Charity

It is a voluntary non-profit making organisation. This service operates under the auspices of The Charity Regulator. The charity number is CHY 19910.

Is eagraíocht dheonach neamhbhrabúis í. Feidhmíonn an tseirbhís seo faoi choimirce an Rialálaí Carthanas. Is í an uimhir charthanachta CHY 19910.